​​​​​​​​​​​​​Học Phí đối với Học Sinh Quốc Tế để học tại các Trường Công Lập Bang Victoria

Bảo Hiểm Y Tế cho Du Học Sinh Nước Ngoài

Một đòi hỏi của Thị Thực Học Sinh thuộc tiểu loại 500 Student - Schools là học sinh phải có Bảo Hiểm Y Tế cho Du Học Sinh Nước Ngoài (Overseas Student Health Cover - OSHC) trong khi đang lưu trú tại Úc. Xin tham khảo Chính Sách về Nơi Ở và Phúc Lợi ở trang 5 của Mẫu Tiêu chuẩn áp dụng (pdf) (772kb)​ để biết thêm thông tin.

Vụ Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế có thể sắp xếp để OSHC được Medibank cung cấp. Để biết thông tin về giá cả và các chi tiết về chính sách bảo hiểm của OSHC của Medibank, xin tham khảo trang mạng của Medibank Private Health Insurance.

Nếu bạn không muốn Bộ sắp xếp OSHC, thì phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp của học sinh này có trách nhiệm mua OSHC cho suốt thời gian học sinh này lưu trú tại Úc. Bằng chứng về OSHC phải được cung cấp cho Vụ Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế trước khi Thư Xác Nhận được cấp.

Để biết thêm thông tin
Thư điện tử: international@education.vic.gov.au

​​
Last Update: 16/08/2023 9:56 AM