​Giải thưởng Phục vụ Xuất sắc cho Van phong Tu van Du hoc duoc to chuc hằng năm de ghi nhận sự đóng góp của các Van phong Tu van Du cho Chương trình Học sinh Quốc tế và cộng đồng học tập của bang Víc-to-ri-a.

Có 5 nhóm giải thưởng cho Phục vụ Xuất sắc, gồm:

 • Số luong tuyển học sinh cao nhất
 • Số luong tuyển học sinh được tăng cao nhất​
 • Đại diện thị trường rộng lớn nhất
 • Tỷ lệ hoc sinh nhap hoc cao nhất
 • Quốc tế hóa giáo dục.

Ngoài ra, các Van phong Tu van Du hoc còn được ghi nhận cho mối hop tác dài hạn, sự trung thành và hỗ trợ của họ trong việc cung câp các dịch vụ tu van giao duc cho học sinh quốc tế ở các trường công lap bang Víc-to-ri-a. Giải thưởng này sẽ dành cho những đại diện có thâm niên hoạt động như sau:

 • Trên 5 năm
 • Trên 10 năm
 • Trên 15 năm
 • Trên 20 năm

2017 Education Agent Service Excellence Award Recipients

CHINA
Highest Number of Students Recruited - Gold

 • Education International Cooperation (EIC) Group

Highest Number of Students Recruited - Silver

 • ​AOJI Enrolment Centre of International Education Ltd​

Highest Number of Students Recruited - Bronze

 • ​​​Beijing JJL International Education Exchange Promotion Ltd​​

  Highest Increase in Students Recruited 

  • Aus-Asia International Education Alliance​​​; and STG International Service Group ​

  Greatest Conversion Rate

  • Bright International Education Centre.

  VIETNAM
  Highest Number of Students Recruited - Gold

  • To be announced

  Highest Number of Students Recruited - Silver

  • To be announced

  Highest Increase in Students Recruited

  • To be announced

  Greatest Conversion Rate

  • To be announced

  KOREA
  Highest Number of Students Recruited - Gold

  • To be announced

  Highest Increase in Students Recruited

  • ​To be announced​.

  Tiêu chí lựa chọn

  Các Van phong Tu Van Du hoc phải đáp ứng được một loạt các tiêu chí để xứng đáng được trao Giải thưởng Phục vụ Xuất sắc. Về tiêu chí lựa chọn, xin xem mục: Tiêu chí lựa chọn giải thưởng cho Van phong Tu van Du hoc (Education Agent Awards Selection Criteria) (pdf) (0.23 mb)​​​

  ​​
  Last Update: 30/10/2017 11:50 AM